Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.2, 26/02/18 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương

 
 Số 03-CT-BTNMT - Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng [10/10/2017]
 Số 255/STNMT-KHTC - Hướng dẫn lập báo cáo và kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 1 năm của Sở và Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2017 [24/02/2017]
V/v hướng dẫn lập báo cáo và kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 1 năm của Sở và Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2017
 Số 236/KH-STNMT-VP - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 [30/12/2016]
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 Số 234/KH-STNMT-VP - Xây dựng, rà soát và kiểm tra văn bản năm 2017 [30/12/2016]
Xây dựng, rà soát và kiểm tra văn bản năm 2017
 Số 235/KH-STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát , đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 [30/12/2016]
Kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát , đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
 Số 233/KH-STNMT-VP - Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 [08/12/2016]
Thực hiện cải cách hành chính năm 2017
 Số 1602/STNMT-VP - Về việc đổi mới, nâng cấp chất lượng hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của Sở [26/10/2016]
Về việc đổi mới, nâng cấp chất lượng hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của Sở
 Số 105/TB-STNMT - Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường [29/06/2016]
Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
 Số 940/STNMT-VP - Chấn chình kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân [22/06/2016]
Chấn chình kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân
 Số 754 STNMT PC - Yêu cầu nộp phí, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước khi thực hiện một số thủ tục hành chính [24/05/2016]
Về việc dừng yêu cầu nộp phí, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước khi thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 Số 34 KH STNMT - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 [21/03/2016]
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
 Số 35 KH STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 [21/03/2016]
Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
 Số 36 KH STNMT - Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 [21/03/2016]
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016
 Số 37 KH STNMT - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 [21/03/2016]
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016
 Số 137/KH-STNMT, ngày 11/11/2015 - Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ [11/11/2015]
Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch của UBND tỉnh vể tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 Số 101/KH-STNMT - Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường [16/09/2015]
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 Công văn 858/STNTM-PC - Về việc triển khai kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi [24/08/2015]
Về việc triển khai kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi
 Công văn số: 659/STNMT-CCBVMT - Giới thiệu điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 [08/07/2015]
Giới thiệu điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015
 Quyết định số 1708/QĐ-UBND - Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh [07/07/2015]
Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
 Quyết định 1670/QĐ-BTNT - Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường [26/06/2015]
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Số 08/2015/QĐ-UBND Quyết định về công tác văn t - Ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ, lưu trữ trên địa bàn tỉnh [24/06/2015]
Ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ, lưu trữ trên địa bàn tỉnh
 Số 187/STNMT-PC - Thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính [09/03/2015]
Thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 Số 24 KH STNMT - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 [09/03/2015]
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
 Số 179/TNMT-CCBVMT - Giới thiệu ,đề nghị xét Giải thưởng môi trường Việt nam năm 2015 [06/03/2015]
Giới thiệu ,đề nghị xét Giải thưởng môi trường Việt nam năm 2015
 Số: 39 CV - STNMT - Về việc triển khai thực hiện chương trình làm việc của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và dự kiến 6 tháng cuối năm 2015 [21/01/2015]
Về việc triển khai thực hiện chương trình làm việc của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và dự kiến 6 tháng cuối năm 2015
 Số: 01/KL-STNMT - Việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường của UBND huyện Cẩm Giàng [12/01/2015]
Việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường của UBND huyện Cẩm Giàng
 Số: 28 /KL-STNMT - Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với phòng Nghiệp vụ Quản lý về đất đai năm 2013 [31/12/2014]
Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với phòng Nghiệp vụ Quản lý về đất đai năm 2013
 Số 254/ QĐ -STNMT - Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 [30/12/2014]
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010; Căn cứ Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;
 Số 1054 STNMT -TTr - Về việc triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 Của bộ chính trị, Luật Tiếp công dân, Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 24/9/2014 Của tỉnh ủy [24/11/2014]
Về việc triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 Của bộ chính trị, Luật Tiếp công dân, Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 24/9/2014 Của tỉnh ủy
 Số 902 / STNMT-VP - Về việc giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đợt 2 năm 2014 [13/10/2014]
Về việc giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đợt 2 năm 2014
 Số 739/STNMT-CCBVMT - Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014. [05/09/2014]
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014.
 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV - Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh [28/08/2014]
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 Số 64/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân [25/06/2014]
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
 Số 13 /CT-UBND - Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ [18/06/2014]
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ
 Số 35-CT/TW - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo [26/05/2014]
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 Số 115/ STNMT-NVQLDĐ - Hướng dẫn xử lý đất “xen kẹp”, “dôi dư” trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh [27/02/2014]
Hướng dẫn xử lý đất “xen kẹp”, “dôi dư” trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh
 Số / BC - UBND - Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trìn có sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng [12/02/2014]
Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trìn có sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
 Số 25/QĐ-TNMT - Thành lập tổ công tác điều tra, khảo sát tham mưu xử lý bản đồ địa chính phục vụ việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng tại huyện Thanh Miện. [11/02/2014]
Thành lập tổ công tác điều tra, khảo sát tham mưu xử lý bản đồ địa chính phục vụ việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng tại huyện Thanh Miện.
 Số 27 /STNMT-NVQLDD - Về việc tổng hợp các dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. [11/02/2014]
Về việc tổng hợp các dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
 Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [27/01/2014]
 Số 111 TNMT-CNTT - Giao nộp sản phẩm đo đạc bản đồ phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác sử dụng [22/03/2013]
 Quyết định 106/QĐ -BTNMT - Quyết định 106/QĐ -BTNMT vê việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành [19/02/2013]
 Số 105/QĐ-STNMT - Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương [10/09/2012]
Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 Số: 45/2009/QĐ-UBND - BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2010 [20/12/2009]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 102/CV-TTr ngày 18/12/2009 V/v phúc đáp công văn 1870/UBND-KT của UBND tỉnh,
 29/2009/QĐ-UB - Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường [07/10/2009]
Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương như sau:
 Số:223 / TNMT-ĐĐBĐ - Công Văn Ban Biểu Theo Quy Phạm Mới 08 [29/06/2009]
Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy phạm Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000
 Số: 102/2008/NĐ-CP - ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường [15/09/2008]
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Khai khác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 10 tháng 12 năm 1994; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
 Số : 179/2004/QĐ-TTg - QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 [06/10/2004]
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 106/TTr-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2004,
 Số: 111/2004/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia [08/04/2004]
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong